Ogłoszenia

Zwolnienia w lekcji wychowania fizycznego

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego.

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązują zasady zwalniania uczniów z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.poz.843, §5).

Ponadto, dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć wychowania fizycznego przez rodziców, lub opiekunów prawnych w dniu poprzedzającym opinię lekarską oraz dwa dni po czasie określonym w tej opinii.

W związku z tym z sekretariatu szkoły należy pobrać druk wniosku o zwolnienie, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. Wypełniony druk trzeba doręczyć do Dyrekcji Szkoły.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Plan Pracy Szkoły w roku szk. 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego:

04.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna

23.01.2018 – rozpoczęcie II półrocza

29.01. – 11.02.2018. - ferie zimowe

29.03.– 3.04.2018. - wiosenna przerwa świąteczna

04.06.2018 – Święto Szkoły i Patrona

22.06.2018 - zakończenie zajęć szkolnych

31.08.2018 - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od nauki:

2 listopada 2017- Dzień Zaduszny

30 kwietnia 2018 - poniedziałek przed 1 Maja 2018

02 maja 2018 - środa między 1 Maja a 3 Maja

04 maja 2018 - piątek po 3 Maja

01 czerwca 2018 - piątek po Bożym Ciele

 

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

22.01.2018 - I półrocze

18.06.2018 - II półrocze i cały rok

Posiedzenie plenarne:

21.02.2018 – podsumowanie pracy w I półroczu

28.06.2018 – podsumowanie pracy całorocznej

Terminy wystawiania projektów ocen na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

03.01.2018.

25.05.2018.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za półrocze i rok, w tym o ocenie niedostatecznej, na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

03.01.2018.

25.05.2018.

Terminy wystawiania ocen za półrocze  i rok, na 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

I półrocze – 18.01.2018.

II półrocze i rok – 14.06.2018.

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana:

- na pięć dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym  11.06.2018.

Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami

spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami:

11.09.2017.dla klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego

12.09.2017. dla klas 2-3 gimnazjalnych

13.09.2017. dla klas 4 – 7

14.11.2017. dla klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego

15.11.2017. dla klas 4 – 7

16.11.2017. dla klas 2-3 gimnazjalnych

18.12.2018 .dla klas 1 – - indywidualne konsultacje dla rodziców

23.01.2018. dla klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego

24.01.2018. dla klas 4 – 7

25.01.2018. dla klas 2-3 gimnazjalnych

20.03.2018. indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-6, 2-3 gimnazjalnych,

24.04.2018. dla klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego

25.04.2018. dla klas 4 – 7

26.04.2018. dla klas gimnazjalnych

24.05.2018. dla klas 1– 7, 2-3 gimnazjalnych - indywidualne konsultacje dla rodziców

 

Godziny szkolne

Standardowy czas trwania lekcji

zmiana od 23.11.2015 r.

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.50 - 9.35
  3. 9.45 - 10.30
  4. 10.35 - 11.20
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.30 - 13.15
  7. 13.20 - 14.05
  8. 14.10 - 15.55

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły, lub wicedyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach indywidualnych :

w poniedziałki w godz. 800 - 1000

w środy w godz. 1300 - 1400

oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sekretariat przyjmuje interesantów codziennie od 800 do 900 i od 1400 do 1500.