S. K. Caritas

Kiermasz Świąteczny

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

W dniach od 27 listopada do 6 grudnia odbywał się w naszej szkole kiermasz świąteczny. Wolontariusze należący do Szkolnego Koła Caritas z klas Vc i Vd sprzedawali ręcznie robione bombki, aniołki, kartki, stroiki i inne ozdoby świąteczne.

Czytaj więcej...

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

caritas


Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście mnie
byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”.
Mt 25,35-36


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Szkolne Koło Caritas jest dobroczynną organizacją działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i władz diecezjalnego Caritas.
Cele statutowe członkowie Koła starają się realizować na trzech płaszczyznach:
- modlitwa
- miłosierne słowo (dobra rada, upomnienie braterskie, pociecha
dla strapionego i inne)
- uczynek miłosierdzia ( pomoc, trud, wyrzeczenie i inne)

WAŻNE DATY W PRACY KOŁA

Tydzień Miłosierdzia– pierwszy tydzień października.
Niedziela Miłosierdzia Bożego-święto patronalne Caritas


Patron Szkolnego Koła Caritas

ks. Zygmunt Karol Gorazdowski
 
gorazdowskiWAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA ŚWIĘTEGO KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

Zygmunt Karol Gorazdowski (ur. 1 listopada 1845 w Sanoku, zm. 1 stycznia 1920 we Lwowie) - polski ksiądz, święty katolicki. Urodził się w religijnej rodzinie szlacheckiej jako drugie z siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry Gorazdowskich. Razem z rodziną młody Zygmunt przebywał w Sanoku sześć lat. To tutaj uniknął rzezi galicyjskiej. Opiekunka ukryła małego Zygmunta pod kołem młyńskim, ale przy tej okazji nabawił się poważnej choroby płuc - gruźlicy, która później towarzyszyła mu już przez całe życie.
Do gimnazjum uczęszczał w Przemyślu. Jako uczeń uczestniczył w powstaniu styczniowym. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W 1865 przerwał studia i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Po ukończeniu seminarium odbył dwuletnie leczenie ze względu na gwałtowny nawrót gruźlicy. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1871 w katedrze lwowskiej. Przez pierwsze sześć lat pracował jako wikariusz i administrator w Tartakowie, Wojniłowie, Bukaczowcach, Gródku Jagiellońskim i Żydaczowie. Od 1877 rozpoczął działalność kapłańską i dobroczynną we Lwowie. Już za życia mówiono o nim Ksiądz Dziadów, ojciec ubogich, apostoł Bożego Miłosierdzia. Spędził we Lwowie 40 lat, najpierw jako wikary, a potem proboszcz parafii św. Mikołaja. Włączał się czynnie w istniejące już instytucje dobroczynne, powoływał też nowe. Założył dom pracy dobrowolnej dla żebraków, z jego inicjatywy zorganizowano tanią kuchnię ludową, w której żywili się robotnicy, studenci, młodzież szkolna, dzieci, a najliczniej - biedota lwowska. Wydawano w niej dziennie około 600 obiadów (korzystał z niej także św. brat Albert Chmielowski, ilekroć przebywał we Lwowie), założył zakład dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów, dla ubogich studentów Seminarium Nauczycielskiego otworzył Internat św. Jozafata, którego był długoletnim dyrektorem. Powołał do istnienia pierwszy, a także przez długie lata jedyny w Galicji Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt, w którym za jego życia uratowano około 3000 dzieci. Zorganizował zakonne Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa (tzw. tercjarki). Zakonnice niosły posługę cierpiącym w szpitalach, sierocińcach, ochronkach, w domach prywatnych.
Zmarł w opinii świętości. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie w czerwcu 2001, zaś kanonizowany przez papieża Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005
 
STATUT SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. "Caritas" Archidiecezji Przemyskiej, celem zaspokojenia potrzeb duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia, może powołać, na wniosek dyrekcji szkoły, szkolne koło "Caritas".
2. Szkolne koło "Caritas" jest dobroczynną organizacją młodzieżową działającą w oparciu o społeczno - humanitarne zaangażowanie jej członków, pod nadzorem dyrekcji szkoły i "Caritas" Archidiecezji.
3. Podstawą prawną powołania szkolnego koła "Caritas" jest statut "Caritas" Archidiecezji Przemyskiej i § 35 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 14 z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego Statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN nr 4).
4. Opiekę nad kołem sprawuje nauczyciel szkoły, wyznaczony przez dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez dyrektora "Caritas" Archidiecezji. Do jego obowiązków należy: czuwanie nad sprawami wychowawczymi i organizacyjnymi; reprezentowanie koła przed dyrekcją szkoły i na zewnątrz.
5. Opiekę duchową nad kołem sprawuje kościelny asystent, wyznaczony przez biskupa diecezjalnego. Do obowiązków asystenta należy: czuwanie nad działalnością koła, by była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i statutem "Caritas"; kierowanie pracą formacyjną członków koła.
CEL, ZADANIA, ŚRODKI
1. Zadania koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Do zadań koła należy:
pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej rozszerzanie; uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
tworzenie dobrej atmosfery w szkole, w najbliższym środowisku, sprzyjającej kształtowaniu osobowości młodego katolika i patrioty oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka;
troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej i uczenie odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
rozeznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
stała współpraca z "Caritas" Archidiecezji w prowadzeniu akcji takich, jak: Tydzień Miłosierdzia, św. Mikołaj, Wigiljne Dzieło Pomocy Dzieciom, "Skarbonka wielkopostna"; organizowanie pomocy osobom ubogim i samotnym, ich dzieciom, ludziom dotkniętym kataklizmami losowymi;
współdziałanie z innymi organizacjami szkolnymi, parafialnymi zespołami charytatywnymi, organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami charytatywnymi;
gromadzenie środków pieniężnych i artykułów pierwszej potrzeby dla oczekujących pomocy z terenu szkoły, lub innych.

Czytaj więcej...