Dokumenty do pobrania

Karta zapisu dziecka do szkoły - pobierz (PDF)

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady - pobierz (PDF) 


 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz (PDF) (PDF)

Kryteria przyjęć do oddziału przedszkolnego - pobierz (PDF)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku - pobierz (PDF)

 


 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - pobierz (PDF)

Wniosek o zwolnienie dziecka z zajęć - pobierz (PDF)

Karta zaliczeń ucznia na kartę rowerową - pobierz (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników  (dla uczniów bez orzeczenia do kształcenia specjalnego) - pobierz (PDF), pobierz (DOC)

Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) - pobierz (PDF), pobierz (DOC)