NAUKA ZDALNA- KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzeniu od 24 października 2020r. do 8 listopada 2020r. nauki zdalnej dla uczniów klas 4-8, przedstawiam podstawowe informacje dotyczące organizacji kształcenia na odległość:

 1. Nauka zdalna odbywać się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS oraz dziennika elektronicznego.

 2. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

 3. Zajęcia lekcyjne prowadzone są online i rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem dzwonków w szkole, przy czym nie prowadzi się zajęć wcześniej niż o godzinie 8:00.

 4. Czas trwania lekcji – 35 minut.

 5. W przypadku zajęć z przedmiotów: język polski, język angielski i matematyka dopuszcza się, by jedna godzina w tygodniu była realizowana w formie innej niż online, natomiast w przypadku wychowania fizycznego – dwie lekcje.

 6. O terminie zajęć wymienionych w punkcie 5. decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia uwzględniając: realizowany materiał nauczania, obciążenie uczniów innymi zajęciami w danym dniu oraz możliwości samodzielnej pracy uczniów. W przypadku wychowania fizycznego - powinny to być zajęcia przewidziane na 9 godzinie lekcyjnej.

 7. Każdy uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach online.

 8. Tematy zajęć, oceny oraz frekwencja uczniów będzie odnotowywana w dzienniku elektronicznym.

 9. Nauczyciel ma prawo zweryfikować obecność ucznia podczas zajęć, np. poprzez nakazanie uczniowi włączenia kamery.

 10. W przypadku, gdy w domu dwoje lub więcej uczniów korzysta z jednego komputera, rodzice ustalają, w których zajęciach online uczestniczy każde z dzieci. Informacje w tym zakresie należy przekazać wychowawcy klasy, który przekaże ją pozostałym nauczycielom, aby mogli przesłać materiały do nauki każdemu uczniowi oraz właściwie odnotować frekwencję.

 11. W pierwszym tygodniu nauki zdalnej, nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 4-5 będą dodatkowo przesyłać informacje na konto rodzica.

 12. Zajęcia rewalidacyjne oraz pozalekcyjne odbywają się w sposób zdalny w terminach dotychczasowych. Ewentualna zmiana następuje po uzgodnieniu prowadzącego z rodzicami ucznia.

Pozostałe informacje dotyczące nauki zdalnej zostaną przekazane w dzienniku elektronicznym.

Maria Korżyk –

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. B. Prugara- Ketlinga w Sanoku